Blog

Blog | Edukacija

Off Site SEO Optimizacija i Građenje Linkova

Koje Off Site SEO strategije koristiti, a koje izbegavati?

08. mart 2019.

|

Prva objava: 25. 05. 2020.

klarapelhe.rs/blog

Off Site SEO Optimizacija i Građenje Linkova

featured image

Krajnji cilj većine ljudi koji koriste internet u svrhu promocije svog poslovanja najčešće jeste što bolje rangiranje na internet pretraživačima. Kao što je pomenuto u prethodnom tekstu (koji se odnosio na bitne faktore On-Site SEO-a), postoji više načina da se ovo postigne, a njihova realizacija najpre zavisi od toga da li smo spremni da uložimo neki novac (plaćena pretraga) ili ne (optimizacija organske pretrage). Ukoliko se odlučimo za rad na organskoj optimizaciji neophodno je da se fokusiramo kako na On-Site SEO, tako i na Off-Site (ili Off-Page) SEO.

Šta Predstavlja Off-Site SEO Optimizacija?

Podaci na pojedinim blogovima koji se bave temom digitalnog marketinga (kao što je Moz.com) govore o tome da uticaj Off-Site SEO-a na Google crawler-e dostiže nivo od čak 50% kada je reč o rangiranju sajta. Ova činjenica veoma jasno govori o tome koliko je važno posvetiti pažnju toj vrsti optmizacije ukoliko želimo da ostvarimo željene rezultate. Šta se ustvari podrazumeva pod Off-Site SEO procesom?

Kao što smo to mogli videti u prethodnom tekstu, on se odnosi na sve one akcije koje preduzimamo kako bi search engine crawler-i bili u stanju da naš vebsajt prepoznaju kao popularan, relevantan i pouzdan. Primarni način putem kojeg se ovo postiže jeste putem "reklamiranja" našeg sajta preko backlinking procesa. Ono što je veoma bitno zapamtiti jeste to da se Off-Site optimizacija u velikoj meri oslanja na On-Site optimizaciju. Ukoliko je vaš vebsajt spor i ukoliko sadrži neke zastarele informacije, postoji veća verovatnoća da će manji broj korisnika (odnosno vlasnika drugih sajtova) poželeti da se sa vama poveže i da vas promoviše.

Opšte je poznato da mišljenje o nekom brendu ljudi najčešće formiraju tako što čuju pozitivne komentare o njemu ili tako što pročitaju neku pozitivnu recenziju na internetu. Kreiranje kvalitetnog sadržaja i izgradnja stabilne reputacije su stoga prvi koraci koje moramo preduzeti kako bismo postigli željenu vidljivost i prepoznatljivost.

Off-Site optimizacija se, kao što je pomenuto, pre svega sprovodi pomoću linkova koji su poznatiji pod nazivom "backlink-ovi". Backlink-ovi su, uprošćeno rečeno, oni linkovi koji vode ka nekoj od stranica našeg sajta, a jedini uslov da nešto tretiramo kao backlink jeste taj da se on nalazi na nekom drugom sajtu. Ukoliko bi se, na primer, sajtu www.example.com nalazio link koji bi korisnike preusmeravao ka, recimo, www.klarapelhe.rs, to bismo onda mogli nazvati backlinking procesom.

Search engine crawler-i veoma "cene" postojanje backlink-ova, a primarni razlog je taj što im oni daju određeni signal da je sadržaj linkovanog vebsajta relevantan. Ipak, ovde je bitno voditi računa o tome da vebsajtovi koji sadrže backlink-ove budu na neki način povezani sa nama. U suprotnom, backlink-ovi neće imati veliki značaj jer mogu biti prepoznati kao nerelevantni, o čemu će biti reči u daljem toku teksta. Što više kvalitetnih backlink-ova naš sajt bude imao, to je veća verovatnoća da će nadmašiti konkurenciju i biti bolje rangiran. Glavni razlog je taj što web crawler-i mogu da pretpostave da naš sajt ima određenu reputaciju onda kada se promoviše na više različitih strana.

Imajući sve ovo u vidu, nije teško zaključiti da su kvalitet i relevantnost sadržaja našeg sajta primarni aspekti kada se radi o njegovoj reputaciji na internetu. Celokupna SEO optimizacija na neki način predstavlja jednu vrstu cirkularnog procesa: ukoliko je On-Site SEO sproveden kako treba, onda imamo dobru podlogu i za kvalitetan Off-Site SEO, i obrnuto.

Kreiranje Kvalitetnih Linkova

U prethodnom poglavlju smo utvrdili to da backlink-ovi čine najbitniji (iako ne i jedini) deo Off-Site optimizacije, kao i da je veoma važno paziti na to da oni budu relevantni. Same backlink-ove treba posmatrati pre svega kao alate za postizanje željenih ciljeva: ukoliko su dobri i relevantni oni mogu doprineti jačanju svesti o nama ili našem brendu, što u krajnjoj instanci vodi ka izgradnji jedne stabilne reputacije.

Pored korišćenja backlink-ova (eksternih linkova) u procesu Off-Site SEO-a moguće je koristiti i interne linkove, odnosno one linkove koji korisnike ne vode izvan našeg vebsajta. Kao što vidimo, pojam link-a ili hyperlink-a jeste jedan opštiji pojam koji obuhvata i interne i eksterne linkove. Iako ne postoji zvanična i generalna kategorizacija svih tipova linkova, jedan od globalno prihvaćenih načina njihovog definisanja jeste prema izvoru njihovog nastanka. Ukoliko uzimamo u obzir ovaj faktor, možemo reći da postoje sledeće vrste linkova:

Prirodni Linkovi

U ovu vrstu linkova spadaju oni linkovi koji su na nečijem vebsajtu postavljeni nezavisno od naše namere. Kada bi, na primer, neko postavio link ovog bloga na svoj vebsajt potpuno samovoljno i besplatno, onda bi se taj link karakterisao kao prirodan link. Ovo je možda i najređi način postavljanja linkova, jer su ljudi retko voljni da nekoga besplatno reklamiraju ili promovišu. Ipak, oni vebsajtovi koji poseduju ovu vrstu linkova kategorišu se kao najrelevantniji, upravo iz razloga što se time sugeriše da se nekome zaista dopao njihov sadržaj.

Manuelno Kreirani Linkovi

U ovu vrstu linkova spadaju oni linkovi na čije kreiranje smo mi kao vlasnici ili uređivači vebsajta direktno imali uticaja. Ovaj proces podrazumeva preduzimanje određenih koraka kako bi se link koji vodi ka našem vebsajtu našao na nekom drugom vebsajtu (bilo da je to u vidu plaćenog oglašavanja, obostranog linkovanja ili nečega drugog). Jedan vid manuelno kreiranih linkova smo već pominjali, a to su backlink-ovi. Ovaj deo kreiranja linkova je veoma bitan iz prostog razloga što se on u praksi najčešće i koristi. Naš primarni zadatak u ovom procesu jeste najpre da pronađemo kvalitetne i relevantne vebsajtove na kojima bismo voleli da se reklamiramo. Ukoliko uspemo da ih pronađemo i da se povežemo sa njima putem backlink-ova, to može imati veoma pozitivan uticaj na formiranje svesti o nama ili o našem brendu.

Lično Kreirani Linkovi

Ova vrsta internih linkova nastaje direktnim dodavanjem u online direktorijume, blog ili PR sekciju sajta ili u samom komentaru ispod nekog drugog teksta na sajtu. S obzirom na to da ove linkove samostalno dodajemo kako bismo povećali saobraćaj, oni imaju manju vrednost od onih koje je neko drugi postavio na svoj sajt. Treba voditi računa o tome da ovakvih linkova ne bude previše, jer se u suprotnom može postići kontraefekat. Ovu strategiju kreiranja linkova treba koristiti samo onda kada oni zaista daju jednu dodatnu vrednost samom sajtu. U poslednje vreme se može naići na određene informacije o tome da je ova strategija na neki način prevaziđena iz razloga što daje najslabije rezultate, i da je bolja ideja fokusirati se na preostale pomenute strategije koje su mnogo sigurnije i kvalitetnije.

Bez obzira na to kako su linkovi nastali, ono što je najvažnije jeste njihov doprinos boljoj Off-Site SEO optimizaciji. Neki od signala koji jasno govore o tome da su linkovi dobro upotrebljeni su sledeći:

  • popularnost vebsajta na kojem se backlink-ovi nalaze.
  • relevantnost vebsajta koji nas promoviše: ukoliko se na primer bavimo digitalnim marketingom, za nas bi najveću vrednost imali backlink-ovi koji bi se našli na vebsajtu koji pripada istoj industriji.
  • autoritet i sigurnost sajta na kojima se nalaze backlink-ovi: favorizuju se sajtovi sa sigurnim domenima i oni koji su prepoznati od strane web crawler-a kao pouzdani i relevantni.
  • "blizina" sajtova koji promovišu naš sajt: pod pojmom blizine misli se na isti ili bar srodan jezik sadržaja povezanih sajtova, istu ili bar srodnu domen ekstenziju i slično. Ukoliko je na primer sadržaj jednog sajta na srpskom, a drugog na, recimo, kineskom jeziku, web crawler-i to mogu registrovati kao signal za nerelevantnost ili potencijalnu zloupotrebu.
  • ažuriranost i ispravnost linkova: treba voditi računa o tome da backlink-ovi budu u svakom trenutku funkcionalni, odnosno da "rade".
  • broj vebsajtova koji sadrže naš backlink: kao što je već pomenuto ranije, što je više sajtova sa kojima smo povezani, to je veća šansa za bolje rangiranje na internet pretraživačima.

Nakon što su navedene osnovne vrste linkova i bitni faktori koji govore o relevantnosti vebsajtova koji ih promovišu, važno je izdvojiti i neke od najpopularnijih online alata koji nam mogu pomoći u ovakvoj analizi.

SERP Checker

Ovaj sajt je deo Google SERP (Search Engine Result Page) mreže i služi za analizu konkurencije, kao i informisanju o više od 45 različitih SEO aspekata (metrika). Primarno se koristi za analizu rezultata koje internet pretraživači prikazuju nakon unošenja određene ključne reči. Jedna od najvećih prednosti ovog alata jeste ta što nudi mogućnost upoređivanja našeg sajta sa sajtovima konkurencije. Osim toga, pomoću ovog alata možemo proveriti kvalitet i opseg naših linkova (relevantnost sajtova na kojima se naš link nalazi, sigurnost njihovog domena, povezanost eksternih linkova…). Još jedna značajna prednost jeste i ta što možemo dobiti informacije o performansama našeg sajta kako na desktop, tako i na mobilnim uređajima, kako bismo ga dodatno optimizovali ukoliko za to ima prostora.

serp checker image

Impactana

Ovaj alat je u stvari jedna vrsta marketinške tehnologije koja je bazirana na dva jaka metrička alata. Jedan od njih je Buzz i on se koristi za analizu ciljnih grupa i dobijanje saveta za bolje prilagođavanje sadržaja željama ciljne publike. Pored ovoga, Impactana se zasniva i na Impact-u koji služi za merenje količine interagovanja (odnosno engagement-a publike sa našim sadržajem. Rezultat se dobija izračunavanjem broja komentara, lajkova, klikova, download-ovanja, click through rate procenta i slično. Sama Impactana je deo Link Research SEO Toolbar-a koji predstavlja jedan od naprednijih softvera sa velikom bazom podataka za pribavljanje relevantnih informacija kada je u pitanju SEO. Pored ostalog, Impactana nam pomaže i da analiziramo performanse naših ključnih reči u pretraživačima kao što su Google, Bing i Yandex. Ona takođe izračunava ukupan broj backlink-ova koje naš sajt poseduje (koliko ih je dobio, a koliko izgubio u odabranom vremenskom periodu), kao i njihovu popularnost na društvenim mrežama. Ovaj alat pruža i metričke podatke za svaku stranicu sajta sa ciljem dobijanja što relevantnijih podataka.

impactana image

LinkTally

Ovaj alat možemo koristiti u slučaju kada želimo da analiziramo kako bi se određene ključne reči sa našeg sajta rangirale na različitim pretraživačima. Pored toga on nam nudi i mogućnost unošenja URL stranice koju želimo da ispitamo kako bismo dobili podatke o broju share-ova na društvenim mrežama poput Facebook-a, Linkedin-a, Google Plusa i Twitter-a. Na taj način možemo da vidimo koliko su linkovi sa našeg sajta popularni, a ujedno imamo priliku i da dobijemo savete i ideje o tome kako da dodatno unapredimo sam engagement (odnosno broj like-ova, komentara, share-ova) na digitalnim kanalima.

linktally image

Prethodno najbrojani alati u svakom slučaju nisu jedini koji se u praksi koriste (naročito kada su u pitanju oni za kreiranje backlink-ova), već su navedeni samo oni koje sam ja lično koristila, a koje preporučuju i mnogi svetski marketinški stručnjaci. Za koji god od alata da se odlučite, sigurno je da nećete pogrešiti u izboru.

Beli i Crni Šešir (White Hat/Black Hat SEO)

Priča o modernoj Search Engine optimizaciji se zasniva na priči o dva šešira: belom i crnom (odnosno o White Hat i Black Hat SEO pristupu). Beli šešir simbolizuje nešto dobro i pozitivno, dok se sa druge strane za crni šešir vezuju negativne osobine.

White Hat SEO se primarno odnosi na one postupke optimizacije koji se kategorišu kao regularni, odnosno one koji su u skladu sa politikom i standardima search engine crawler-a. Kako bi se postigli željeni rezultati, White Hat SEO iziskuje veliki trud i istrajnost što mnogima na prvi pogled može zvučati odbojno. Međutim, pokazalo se da ova vrsta pristupa, dugoročno gledano, daje i više nego dobre rezultate.

Kada kažemo Black Hat SEO, onda mislimo na one prakse i postupke prilikom kojih internet pretraživači pokušavaju da se na neki način prevare u cilju boljeg rangiranja. Osobe koje se bave Black Hat taktikama zapravo koriste sve dostupne trikove kako bi u što kraćem roku postigle željeni rezultat.

Na neki način, moglo bi se reći da osobe koje primenjuju White Hat taktike "igraju" pošteno, dok se pristalice Black Hat strategija vode parolom "ne biraj sredstva, samo pazi da ne budeš uhvaćen". Međutim, ono što isprva može izgledati kao prednost, upravo predstavlja jedan od najvećih problema Black Hat SEO-a. Ukoliko search engine crawler-i prepoznaju da su prilikom optimizacije korišćeni određeni nedozvoljeni postupci, sajt na kojem je vršena manipulacija može biti "banovan", odnosno potpuno eliminisan iz rezultata pretrage. Zbog toga je u svakom slučaju dobra ideja poštovati pravila igre i biti fer koliko je to moguće. Ukoliko želimo da ostvarimo dobru poziciju na internet pretraživačima za sve stranice našeg sajta, a da pritom i zadržimo tu poziciju duže vreme, preporuka je da sledimo isključivo White Hat SEO prakse.

Black Hat SEO taktike su inicijalno krenule da se koriste onda kada su pronađene određene "rupe u sistemu", odnosno metodi kako da se, na jedan zaobilazan i neregularan način, značajno poveća saobraćaj na sajtu (a samim tim postigne i mnogo efikasnije rangiranje). Kako su pretraživači, a pre svega Google postajali sve razvijeniji, tako su i rezultati ove vrste taktike počinjali da budu sve vidljiviji. Međutim, i Google-ovi crawler-i su vremenom postajali sve "pametniji" pa su tako počeli da prepoznaju loš i nerelevantan sadržaj i da kažnjavaju sajtove kod kojih je primećena ovakva zloupotreba. Ova bitka i dalje traje; iskusni SEO eksperti još uvek pronalaze načine kako da "pobede sistem" i zaobiđu pravila, dok se pretraživači trude da poboljšaju svoje algoritme i da "uhvate" sve prekršioce. Iako ponekad deluje da su pristalice White Hat taktika često na gubitku jer teže postižu rezultate, oni su u svakom slučaju sigurniji, jer ne postoji rizik da ikada budu kažnjeni.

Jedna od najopasnijih Black Hat startegija jeste takozvani Negative SEO. Ovaj termin se koristi za sve one nedozvoljene akcije koje su usmerene ka cilju što lošijeg rangiranja konkurencije. Za razliku od klasičnih hakerskih napada koji često u potpunosti uništavaju sajt, kod Negative SEO taktike promene na sajtu koji je predmet napada nisu tako očigledne i vidljive, što ih čini u značajnoj meri težim za detekciju.

Najčešći način putem kojeg se sprovodi ova vrsta "optimizacije" jeste preko takozvanih link farmi. Link farme predstavljaju seriju veb stranica koje su kreirane isključivo u svrhu linkovanja ka drugim sajtovima. Ukoliko internet pretraživači detektuju visok priliv saobraćaja sa nepouzdanih izvora, onda se takav sajt uklanja iz rezultata pretraga - a upravo je to i cilj Negative SEO-a. Postoji nekoliko načina na koje možemo zaštititi naš sajt od ovakvih napada i ovoj temi će pažnja biti posvećena u nekom od narednih tekstova. Ove tehnike podrazumevaju napredno poznavanje SEO procesa i osnova kodiranja, te ih koriste samo iskusni marketari. Ipak, koliko god tehničkog znanja da posedujete, smatram da je jedini pravi način da pobedite konkurenciju taj da ih prevaziđete sopstvenim kvalitetom.

Postoje različite taktike putem kojih se sprovodi kako White Hat, tako i Black Hat optimizacija. Iako nije moguće postići opšteprihvaćen konsenzus oko kojeg bi se svi SEO eksperti saglasili, ipak je korisno navesti nekoliko opštih preporuka za pravilnu i uspešnu optimizaciju:

Izbegavajte Lažan i Veštački Generisan Sadržaj

Ovo se posebno odnosi na onaj sadržaj koji je generisan od strane softvera, odnosno na onaj koji nije pisan ljudskom rukom. Dešava se da pristalice Black Hat taktika često preuzimaju tuđi članak sa interneta koji zatim propuštaju kroz neki od softvera za njihovu modifikaciju. Ovo se prvenstveno radi zbog toga da bi se izbegle potencijalne optužbe za plagijat, ali i kako bi se internet pretraživači prevarili tako da ukradeni sadržaj prepoznaju kao originalni tekst. Sa druge strane, ovakvi postupci ujedno i štede vreme, jer je za samo nekoliko sekundi moguće preraditi članak koji ima i do 2000 reči.

Black Hat SEO eksperti uglavnom praktikuju sledeću proceduru: najpre kreiraju pet ili više verzija paragrafa određenog teksta, zatim modifikuju taj sadržaj pomoću softvera, a na kraju ga koriste na svojim veb stranicama kreirajući backlink-ove. Iako ove metode na prvi pogled mogu delovati kao lakši put za dobru Off-Site optimizaciju, one ni u kom slučaju ne mogu biti dobre dugoročno, pa je mnogo isplativije uložiti vreme u kreiranje sadržaja koji poseduje određeni kvalitet. Originalnost i autentičnost se na kraju uvek pokažu kao efikasniji pristupi, jer čak i u slučaju da zloupotreba ne bude otkrivena, veštački stvoren sadržaj nikada ne može biti ni približno dobar kao onaj koji smo samostalno kreirali.

Nije Preporučljivo Kreiranje Veb Stranica sa Manjkom Originalnog Sadržaja

Ova preporuka je povezana sa prethodno navedenim faktorom. Ukoliko prekopiramo neki članak sa drugog (domaćeg ili stranog izvora) taj postupak ne samo da ne odgovara etičkim standardima, već je i velika šansa da će ga web crawler-i prepoznati kao duplikat, što će naneti štetu rangiranju našeg sajta. Originalnost jeste jedan od najboljih načina za postizanje dobre optimizovanosti, pri čemu naši tekstovi ne bi trebalo da imaju manje od 1500 karaktera. Pored preporučene dužine teksta i originalnosti sadržaja, ono što je veoma važno jeste da tesktovi sadrže vredne i korisne informacije.

Još jedna od često korišćenih Black Hat taktika jeste sakrivanje delova paragrafa koji bi mogli biti prepoznati kao duplikati. Pored ovoga, vrši se i manipulacija ključnih reči i to na taj način što se sakrivaju od posetilaca, dok istovremeno nisu skrivene od web crawler-a koji zahvaljujući tome privlače dodatni saobraćaj. Kao što je već rečeno, ove strategije možda nekome deluju privlačno, ali treba imati u vidu i to da su one (pored toga što su nepoštene) takođe i veoma rizične, zbog čega smatram da ih u potpunosti treba izbegavati.

Čuvajte se Takozvanih "Doorway" Stranica

Pod terminom doorway stranice (Doorway Pages) podrazumevaju se one stranice koje su optimizovane za dobro rangiranje prilikom pretrage specifičnih ključnih reči, pri čemu je sadržaj ovakvih stranica najčešće prenatrpan irelevantnim i beskorisnim informacijama (spam). Ovakve stranice nemaju gotovo nikakvu realnu vrednost i služe isključivo za manipulisanje SEO performansama.

Strategija je sledeća: kreira se veći broj prividno različitih sajtova pri čemu svaki od njih sadrži redirekciju ka jednoj istoj adresi. Zamislimo, na primer, da se neko bavi cvećarstvom i da živi u Beogradu. Ukoliko ta ista osoba želi da proširi tržište i targetira ljude iz drugih gradova, ona/on može kreirati nekoliko doorway stranica koje će zatim optimizovati tako da se prikazuju prilikom različitih varijacija ključnih reči. Ovo znači da bi osoba A koja pretražuje frazu "cvećare u Beogradu" i osoba B koja pretražuje recimo "cvećare u Kragujevcu" u rezultatima pretrage bile navedene da posete istu veb stranicu (iako su tražene lokacije različite). U ovom slučaju bi osoba B bila na neki način prevarena jer bi se klikom na prikazani link našla na vebsajtu cvećare u Beogradu, a ne u Kragujevcu kao što je inicijalno želela. Algoritmi internet pretraživača u poslednje vreme sve lakše prepoznaju ovaj tip manipulacija i kažnjavaju sajtove koji nisu relevantni. Zbog toga je najbolja preporuka da sadržaj sajta i ključne reči na njemu budu optimizovane tako da se ima u vidu aspekt relevantnosti.

Za Bolje Indeksiranje Sajta Trebalo bi Generisati Sitemap Fajl

Iako bi se ovaj proces prvenstveno mogao podvesti pod On-Site SEO, on je veoma bitan i za pravilnu Off-Site optimizaciju. Sitemap fajl predstavlja putokaz za search engine, poput Google-a, i on omogućava lakše mapiranje našeg sajta (odnosno svih njegovih URL-ova). Ukoliko koristite sajt pisan u čistom kodu najbolja preporuka je da upotrebite neku vrstu online generatora za kreiranje ovog fajla. Jedan od najpopularnijih generatora je xml-sitemaps.com, i u njemu jednostavno treba da uneste URL adresu svog sajta i kliknete na opciju Start nakon čega generator skenira vaš sajt generišući sitemap fajl koji zatim možete preuzeti. Nakon toga, ovaj fajl je potrebno uneti u početni (root) folder sajta (u čemu vam može pomoći web developer).

xml sitemaps image

Ukoliko, sa druge strane, koristite neki Content Management sistem (poput Wordpress-a), onda se možete poslužiti nekim od plugin-ova koji će automatski kreirati sitemap fajl bez potrebe dodatnog mešanja u sam kod (jedan od najpopularnijih plugin-ova za ovu svrhu jeste Yoast SEO).

Pomozite Algoritmima da Razumeju Vaš Sajt

Algoritmi internet pretraživača su poslednjih godina veoma napredovali i imaju mogućnost da prepoznaju razliku između dobrog i lošeg sadržaja. Ovo je dodatni razlog zbog kojeg se treba čuvati svih Black Hat SEO taktika, jer kako vreme prolazi, sve je veća šansa da ćemo biti uhvaćeni u prevari. Međutim, čak iako se klonimo ovih taktika, to nije dovoljna garancija da ćemo dobiti željeno rangiranje na pretraživačima. Za uspeh je potrebno mnogo rada i vremena, pre svega zbog toga što se moramo truditi oko toga da sadržaj na našem sajtu poseduje određeni kvalitet. Ukoliko naš sajt ima vrednost za posetioce, samim time će i veći broj njih poželeti da se poveže sa nama i da nas promoviše, a crawler-i će nas nagraditi za relevantnost i popularnost. Jedan od najbitnijih koraka prilikom kreiranja sadržaja jeste i pravilna upotreba ključnih reči. Treba koristiti samo one reči za koje smatramo da mogu privući onu publiku kojoj je sadržaj i namenjen. Zbog toga je neophodno najpre izvršiti detaljnu analizu potencijalnih ključnih reči kako bi se pronašle one koje najbolje odgovaraju našim potrebama.

Iz navedenih preporuka nije bilo teško zaključiti da White Hat SEO strategije uvek imaju prednost u odnosu na Black Hat taktike. Osnovni razlog za to jeste taj što White Hat SEO u praksi uvek uspeva (dugoročno gledano), a naravno, prednost je i to što u principu ne postoji nikakav rizik od kažnjavanja. Ovaj pristup svakako zahteva mnogo strpljenja, ali kada se naš sajt jednom pronađe na željenoj poziciji, velika je šansa da će se tu i zadržati. Kao što je to slučaj i sa drugim vrstama marketinga, i ovde je pre svega važno stvoriti jedan odnos poverenja između nas i korisnika naših usluga (u ovom slučaju posetilaca našeg sajta). Ukoliko želimo da nas drugi prepoznaju i cene, a u krajnjem cilju i promovišu, potrebno je da uložimo dodatni napor i sebe predstavimo u najboljem svetlu.

Black Hat i Gray Hat Taktike Koje Posebno Treba Izbegavati

U prethodnom delu istaknute su neke od najvećih prednosti korišćenja White HatSEO strategija i navedene su značajne preporuke za dobru Off-Site optimizaciju. I pored svega toga, mnogi SEO eksperti se i dalje opredeljuju za Black Hat taktike jer smatraju da sa njima postižu brže i lakše rezultate.

Osim White Hat i Black Hat SEO strategija, postoji i određeni međuprostor koji je na neki način i njihova kombinacija. Ovaj pristup se u praksi često naziva Gray Hat SEO i po pitanju rizika nalazi se negde na sredini između njih.

U ovom delu teksta navešćemo neke od često korišćenih Gray Hat praksi, kao i preporuke za altrenativne postupke koji mogu dovesti do boljih rezultata:

Linkovanje u Komentarima

Ostavljanje linkova u komentarima ispod određenog teksta na sajtu ne mora samo po sebi biti loše, međutim na ovaj način često ne postižemo željene rezultate. Stoga se nije moguće osloniti samo na ovaj metod ukoliko se razmišlja o ozbiljnoj SEO optimizaciji. Ova stategija je korisna ukoliko smo tek započeli Off-Site SEO i ukoliko želimo da privučemo pažnju na sebe. To možemo postići tako što ćemo ostavljati linkove našeg sajta ispod tekstova na drugim sajtovima sa kojima bismo voleli da uspostavimo saradnju. Na ovaj način druge možemo zainteresovati za naš sadržaj što je i prvi neophodan korak u procesu kreiranja kvalitetnih backlink-ova. Ipak, ukoliko preteramo sa komentarisanjem možemo postići suprotan efekat i biti banovani sa sajta.

Ova praksa je veoma česta iz prostog razloga što je footer pogodno mesto za postavljanje većeg broja linkova. Iako su nekada ovakvi linkovi imali određenu vrednost kada je u pitanju pozicioniranje, prema najnovijoj politici Googla, oni više nemaju toliki značaj. Štaviše, ukoliko se u footer-u nađe preveliki broj linkova, možemo lako dobiti i kaznu koja rezultuje slabijim rangiranjem. Iz tog razloga ova sekcija sajta treba da služi samo za one linkove koji su za nas relevantni.

Jedna od najbitnijih stvari kada je Off-Site SEO proces u pitanju jeste poznavanje samih backlink-ova. Podatak koji je važno zapamtiti jeste taj da algoritmi internet pretraživača (a posebno Google-ovi) imaju mogućnost da prepoznaju lažne i "neprirodne" backlink-ove i da sajtove koje ih poseduju kažnjavaju lošim pozicioniranjem. Često se dešava da određeni sajtovi (koji poseduju veliki broj plaćenih reklama) na pojedinim stranicama sadrže skrivene linkove, a sve sa ciljem da takve stranice ne budu indeksirane od strane pretraživača. Na ovaj način se obmanjuju, kako osobe koje su platile da budu promovisane, tako i sami algoritmi pretraživača. Ukoliko web crawler-i primate ovakvu vrstu zloupotrebe, neminovno je da će doći do kažnjavanja u vidu lošijeg rangiranja.

Naredna stvar na koju treba obratiti pažnju jesu automatski generisani linkovi. Ovu vrstu linkova kreiraju specijalizovani softveri koji služe za veštačko privlačenje saobraćaja, međutim, i ova vrsta manipulacije takođe može biti veoma lako otkrivena. Treba voditi računa o tome da barem većina postojećih backlink-ova povezuje sajtove sa istih ili barem srodnih govornih područja. Ukoliko na primer naš sajt poseduje veći broj backlink-ova hostovanih na nekoj adresi iz, recimo, Kine - internet pretraživačima to može delovati kao sumnjiva aktivnost. Backlink-ovi sa stranih sajtova ne moraju sami po sebi biti loši jer nekada zaista imamo priliku da se promovišemo na globalnom tržištu, ali je bitno da oni budu prirodni, odnosno da predstavljaju posledicu uzajamne saradnje.

U prethodnom delu teksta navedene su neke od najčešće korišćenih Gray Hat SEO taktika na osnovu čega smo mogli da donesemo jedan generalni zaključak da se ni ovakav vid SEO-a dugoročno ne isplati. Shodno tome, ukoliko se nekim slučajem desi da na vašem sajtu primetite postojanje neregularnih backlink-ova, potrebno je da ih što pre uklonite kako ne biste ugrozili vaše rangiranje. I što je još važnije, ukoliko primetite da se vaši backlink-ovi nalaze na sajtovima na kojima niste imali nameru da budu prisutni, dobra ideja je da pokušate da kontaktirate vlasnike i zamolite ih da takve linkove uklone. Ukoliko se to ne dogodi, uvek postoji opcija da se upotrebi neki od alata koji onemogućavaju njihovo dalje funkcionisanje, kao što je to na primer Google Disavow Tool. Primarni zadatak ovakvih alata jeste da Google crawler-ima daju određene instrukcije u pogledu praćenja URL linkova koje imamo mogućnost da navedemo. Ono što je najpre neophodno da uradimo jeste da download-ujemo listu svih linkova sa našeg sajta, a zatim da kreiramo fajl u kojem ćemo navesti samo one linkove koje želimo da budu ignorisani. Međutim, ova tema je veoma značajna i zahteva detaljnije objašnjenje što će biti zadatak nekog od narednih tekstova. Da sumiramo: veoma je bitno voditi računa o tome da svi linkovi na našem sajtu budu regularni i relevantni, odnosno da imaju realnu vrednost za posetioce. Jedino na taj način možemo biti sigurni da ćemo postići dobru Off-Site optimizaciju, kao i da ćemo se dugo vremena zadržati na željenoj poziciji u rezultatima različitih pretraga.

Preporučene Off-Site SEO Prakse

Prethodna poglavlja predstavljala su analizu toga šta se sve podrazumeva pod Off-Site SEO optimizacijom, a videli smo i da su navedene neke od dobrih i loših SEO praksi. U ovom delu teksta videćemo koje su to dobre Off-Site SEO strategije koje se mogu koristiti i izvan klasičnog procesa kreiranja backlink-ova. I pored toga što je rad na backlinking procesu najčešći način na koji se sprovodi Off-Site optimizacija, postoje i druge aktivnosti koje je moguće sprovesti van samog vebsajta, a koje takođe mogu uticati na njegovu popularnost. Procesi optimizacije koji se sprovode van samog vebsajta u najvećoj meri se oslanjaju na ljudsko ponašanje i rezonovanje. Ovo je veoma slično svakodnevnom ponašanju ljudi u situacijama kada, recimo, kupuju određeni proizvod. Ukoliko je kupac zadovoljan proizvodom koji mu određena radnja nudi, veća je šansa da će se u tu istu radnju vratiti, ali i da će je preporučiti drugim ljudima. Paralelno sa ovim primerom možemo reći da sajtovi koji su kvalitetni, "prijatni za oko" i koji poseduju dobar user experience imaju veći broj posetilaca koji se redovno vraćaju. U neke od najznačajnijih aktivnosti koje možemo sprovesti izvan klasičnog backlinking procesa spadaju:

Dobar Izbor Ključnih Reči

Linkovi su prva stvar na koju treba obratiti pažnju prilikom rada na Off-Site optimizaciji, bez kvalitetnih i relevantnih ključnih reči nije moguće postići željene rezultate. Prema istraživanjima koje je izvršio vebsajt Moz.com ključne reči imaju udeo od čak 40% u procesu pravilne optimizacije. Zbog toga je veoma važno odabrati one ključne reči koje zaista mogu povećati saobraćaj ka našem sajtu. Za svaku veb stranicu na kojoj se vrši optimizacija potrebno je obratiti posebnu pažnju na ključne reči koje se pojavljuju u samom tekstu. Veoma je poželjno da se te ključne reči u najvećoj mogućoj meri podudaraju sa ključnim rečima za koje pretpostavljamo da mogu biti predmet pretrage. Treba imati u vidu to da nikako nije dobra ideja definisati preveliki broj ključnih reči, iz prostog razloga što u tom slučaju one reči koje imaju veliku važnost mogu biti tretirane kao manje važne, što nam naravno nije bio cilj. Postoji nekoliko načina putem kojih je moguće doći do relevantnih ključnih reči, a jedan od najčešće korišćenih alata jeste Google Keywords Planner. Ovaj alat se koristi za analizu ključnih reči, kako za organski, tako i za plaćeni vid pretrage, a osim toga pruža i veoma pouzdane prognoze potencijalnih rezultata.

Nakon što pronađemo adekvatne ključne reči, naredni korak bi trebalo da bude usklađivanje sadržaja sajta, a sve u cilju toga da korisnici po dolasku na sajt što je brže moguće dođu do traženih informacija. Kao što je već pomenuto u prethodnom tekstu koji se ticao On-Site SEO optimizacije, search engine crawler-i imaju mogućnost upoređivanja reči koje korisnici pretražuju sa rečima koje se pojavljuju na našem sajtu, i ukoliko prepoznaju određeno poklapanje postoji realna mogućnost da će naš sajt biti bolje rangiran od konkurencije.

Ono čemu bi trebalo posvetiti posebnu pažnju i vreme jesu takozvani long-tail keywords-i koji, uprošćeno rečeno, predstavljaju tri do četiri ključne reči ili fraze koje su specifično vezane za nas. Dakle, ovde se ne radi o rečima za koje smatramo da će biti predmet pretrage velikog broja korisnika, već o onima koje su prvenstveno orijentisane na korisnike koji su već upoznati sa našom ponudom.

Na primer, ukoliko se bavimo prodajom hrane za kućne ljubimce, kao jedan od long-tail keywords-a mogli bismo odrediti sledeću frazu: "hrana za pse sa ukusom govedine". Kao što vidimo, na ovaj način možemo preciznije i jasnije opisati ono što imamo u ponudi. Dobra strana ove vrste keywords-a jeste ta što se, koristeći njih, možemo obratiti publici kod koje postoji veća verovatnoća da će kupiti naš proizvod, a loša je ta što time značajno sužavamo ciljnu grupu, odnosno ne obraćamo se u dovoljnoj meri onima koji tek treba da saznaju za nas.

Marketing na Društvenim Mrežama

Prisustvo na društvenim mrežama i kreiranje kvalitetnog sadržaja je neizostavan deo digitalnog marketinga. Veoma je važno posvetiti dodatno vreme stranicama ili profilima na raznim društvenim mrežama jer ovaj aspekt takođe može imati veliki značaj za Off-Site optimizaciju. Objave koje se postavljaju na ovakvim mrežama mogu potencijalno sadržati i link ka nekom relevantnom sadržaju na našem sajtu. Što veći broj ljudi bude lajkovao, komentarisao ili delio te objave, to je veći i procenat onih koji će interagovati sa sadržajem na stranici, a sam sajt će imati veći broj klikova koji su došli posredstvom društvenih mreža. Sa druge strane, veliki broj klikova znači i mnogo bolje rangiranje prilikom organskih internet pretraga. Ovaj aspekt digitalnog marketinga nosi naziv engagement rate i spada u neke od najznačajnih pojmova koji cirkulišu u okviru ove sfere. U tom smislu se može reći da nam društvene mreže ne služe samo za povećanje broja pratilaca, već da one mogu imati i značajan uticaj na promociju nekog sadržaja sa našeg sajta.

Saradnja sa Influenserima

Neminovna činjenica je da influenseri postaju sve popularniji i sve značajniji faktor prilikom kreiranja bilo koje marketinške kampanje. Upravo iz razloga njihovog velikog uticaja na široku publiku, većina ozbiljnih kompanija i brendova želi da neko od influensera promoviše njihov proizvod ili uslugu. Jedan od razloga njihove popularnosti jeste i taj što se ljudi sa njima lakše i brže poistovećuju, zahvaljujući čemu stiču određeno poverenje u kvalitet proizvoda ili usluge koja se promoviše. Kao i u ostalim sferama marketinga, influenseri nam isto tako mogu pomoći i u procesu Off-Site optimizacije. Za saradnju sa njima je najčešće potrebno izdvojiti određenu sumu novca ili barem napraviti sporazum o pružanju kompenzacije u vidu nekog od proizvoda ili usluge kompanije koja se reklamira. Sa druge strane, u nekim prilikama ova saradnja je i "organskog" tipa, što znači da kompanija i influenser postižu određenu vrstu dogovora o uzajamnom promovisanju. Na primer, ukoliko nam se dopadne sadržaj koji neki influenser promoviše na svojim društvenim mrežama, možemo ga pomenuti u nekoj od naših objava ili ga direktno kontaktirati i upitati za saradnju. Jednom kada se ova saradnja definitivno uspostavi, stiče se širok spektar novih prilika u okviru kojih zajedno sa influenserima možemo kreirati sadržaj koji će u krajnoj instanci dovesti do većeg broja klikova. Pored ovoga, sami fanovi i pratioci naših stranica ili profila mogu poslužiti kao neki vid mikroinfluensera. Ukoliko, na primer, primetimo da su neke osobe veoma aktivne i da često postavljaju fotografije sa našim proizvodom na svojim ličnim profilima, onda ih možemo dodatno angažovati i zamoliti ih za veću aktivnost (a zauzvrat ih i nagraditi nekim poklonom).

Gostovanje (Pisanje Tekstova) na Drugim Vebsajtovima

Još jedan efikasan način za promociju našeg vebsajta jeste gostovanje, odnosno učešće u kreiranju sadržaja drugih vebsajtova. Ukoliko smo prisutni na drugim vebsajtovima i ukoliko doprinosimo njihovom kvalitetu, time ujedno dobijamo i veliku priliku da se dokažemo i steknemo određenu reputaciju, a ako se to dogodi mnogo je veća šansa da ćemo privući nove posetioce. Ovo je neka vrsta cirkularnog procesa: ako je naš sajt kvalitetan i funkcionalan, urednici drugih sajtova se mogu lakše zainteresovati i ponuditi nam priliku da se dodatno reklamiramo kod njih. Ono što svakako nije dobra ideja jeste da čekamo da nam se neko drugi obrati i preduzme prvi korak. Treba zauzeti jedan proaktivan pristup i osmisliti načine kako da svoj proizvod (ili proizvod svog klijenta), plasiramo na što veći broj mesta na internetu. Glavni cilj na tom putu pre svega treba da nam bude pronalaženje relevantnog sajta ili bloga za koji bismo potencijalno pisali određeni tekst, koji bi, ukoliko se dopadne posetiocima, nama direktno povećao vidljivost.

Ono što predstavlja prvi korak jeste da onim vlasnicima sajtova ili blogova sa kojima želimo da sarađujemo pošaljemo prezentaciju našeg brenda i upitamo ih da li su spremni da promovišu naše linkove. Uspostavljanje odnosa poverenja je veoma bitno i zbog toga je potencijalnim saradnicima potrebno pristupiti potpuno iskreno. Svi ćemo se saglasiti u pogledu toga da je za izgradnju dugotrajnog i kvalitetnog poslovnog odnosa neophodno da obe strane budu zadovoljne kako bi se ispunili očekivani ciljevi.

Deljenje Fotografija i Video Sadržaja

Ovaj deo spada u generalne faktore koji se odnose na kvalitet sadržaja sajta. Ukoliko neki sajt poseduje originalne i autentične fotografije svog proizvoda ili usluge, onda te fotografije mogu biti iskorišćene i za objavljivanje na drugim sajtovima, a posebno na onima koji su specijalizovani za to (Flickr, Picasa, Pinterest...). Ljudi će ove fotografije videti, lajkovati i komentarisati, a neki od njih će možda i kliknuti link koji će ih odvesti ka ciljanoj adresi. Pored fotografija, moguće je deliti i video snimke (posebno one koji su nastali u samostalnoj produkciji) i postaviti ih na kanale poput Youtube-a ili Vimea. Sve ove metode u značajnoj meri povećavaju šansu za bolje rangiranje u pretragama ključnih reči. Zbog toga je uvek dobra ideja proširiti sadržaj sajta na sve druge relevantne kanale koji mogu biti od koristi. Jer kao što je već nekoliko puta rečeno do sada, najbolji način za dobijanje što većeg broja klikova i poseta jeste pre svega kreiranje kvalitetnog i autentičnog sadržaja.

Zaključna Razmatranja

Iz podataka navedenih u ovom tekstu lako je razumeti zbog čega je Off-Site SEO optimizacija bitna za dobro rangiranje sajta prilikom organskih pretraga. Iako je ovo već više puta pomenuto tokom ranijih poglavlja, imam potrebu da i na ovom mestu ponovo naglasim da je za uspešnu optimizaciju neophodno posvetiti podjednaku pažnju kako On-Site, tako i Off-Site strategijama. Jedino ukoliko se one zajedno sprovode možemo očekivati da ćemo na kraju i postići rezultate koje smo želeli. Ukoliko je naš sajt spor, ukoliko na njemu ima zastarelih podataka, ako elementi u kodu nisu navedeni po standardima koje pretraživači favorizuju, onda nam ni najbolja Off-Site optimizacija ne može pomoći u postizanju željenog cilja.

Kada je sam Off-Site SEO u pitanju, veoma je bitno posvetiti vreme i pažnju linkovima i njihovoj dobroj "izgradnji". Ovo se pre svega postiže generisanjem kvalitetnog sadržaja na samom sajtu, kao i ostvarivanjem dobre saradnje sa drugim brendovima. Kao što ste mogli da primetite, u ovom tekstu se navode razne tehnike koje se koriste za bolje rangiranje na pretraživačima, ali ste takođe mogli primetiti i to da jedine strategije koje su zaista preporučljive jesu one koje spadaju u oblast White Hat SEO-a. Sve druge taktike koje uključuju rizične i manipulativne akcije treba u potpunosti izbegavati, jer ne samo da nisu poštene, već su kao što smo videli dugoročno gledano potpuno neisplative.

Tema Off-Site optimizacije je sama po sebi veoma široka i potrebno je nekoliko tekstova kako bi se određeni koncepti bolje objasnili i prezentovali. To je glavni razlog zbog kojeg ćemo se u nekim od narednih tekstova ponovo posvetiti ovoj temi i preciznije definisati koje su dobre prakse i tehnike kreiranja kvalitetnih backlink-ova. Do tog trenutka ima dovoljno prostora i vremena da se neke od preporučenih taktika primene i u praksi. Ukoliko imate bilo koje pitanje, ili ukoliko želite da preporučite vašu omiljenuOff-Site SEO strategiju, pošaljite mi poruku putem kontakt forme na glavnoj navigacionoj stranici bloga. Radujem se vašem feedbacku!