Disclaimer

Sajt klarapelhe.rs ne garantuje verodostojnost i tačnost iznetih podataka u okviru samog sajta, niti snosi odgovornost za moguće greške ili nepotpunosti u objavljenim informacijama.

Stavovi autora vezanih za teme obrađene na sajtu predstavljaju njihova lična mišljenja i ubeđenja i shodno tome ne podležu nikakvoj odgovornosti.

Sajt klarapelhe.rs se ne može smatrati odgovornim za zaključke i stavove samog iznete na stranicama od strane drugih autora i spoljnih saradnika na sajtu. Svi objavljeni sadržaji mogu biti izmenjeni bez prethodne najave i napomene.

Svi spoljni saradnici zadržavaju sva autorska prava i sajt klarapelhe.rs ni pod kojim uslovima neće raspolagati njihovim sadržajem niti ga deliti sa trećim stranama bez eksplicitne dozvole autora. Spoljni saradnici u svakom trenutku imaju pravo da izmene svoje tekstove ili ih u potpunosti uklone sa sajta.

Sajt klarapelhe.rs ne snosi odgovornost za sadržaj sajtova na koje linkuju njegove stranice, niti za sadržaj sajtova koji linkuju na sajt klarapelhe.rs.

Uslovi korišćenje sajta i podaci koji se sakupljaju detaljno su navedeni na stranici Politika Privatnosti.