Šta je zapravo SEO optimizacija sajta?

Dobra i kvalitetna optimizacija sadržaja na internetu može imati presudan uticaj na vaš biznis.

Dugoročni rezultati

Nakon osmišljavanja strategije i detaljnog plana rada, naredni logičan korak predstavlja kvalitetna optimizacija vašeg sajta. Nije potrebno naglašavati važnost dobre pozicioniranosti u okviru najpopularnijih pretraživača i efekta koji dobro rangiranje ostavlja na vaše klijente. Za postizanje ovakvog cilja neophodan je strpljiv i kontinuiran rad na svim onim elementima sajta koji direktno utiču na njegovo rangiranje. Postoji više faktora koji su odlučujući za kvalitetnu SEO optimizaciju, a kako bi vaš sajt imao najbolje performanse potrebno je istovremeno kombinovati različite metode.

On-Site optimizacija

Ova vrsta optimizacije poznata je i pod nazivom On-Page SEO optimizacija, a prvenstveno se odnosi na detaljnu analizu i korekciju performansi sajta i njegovih sastavnih elemenata. Pod performansama u ovom smislu podrazumevamo kriterijume kao što su: brzina učitavanja, optimizovanost svih 'teških' elemenata (slike, fontovi, video sadržaji), prilagođenost sajta različitim vrstama uređaja, analiza tagova i meta-tagova, analiza domena i slično. Inicijalni cilj ovakve dubinske SEO analize jeste precizna detekcija svih remetilačkih faktora nakon čega se prelazi na njihovo eliminisanje. Za svrhu analize koriste se neki od najrelevantnijih alata kao što su: Google Lighthouse, Page Insights, Mozilla Search Console i slični. Nakon utvrđivanja svih nedostataka, podaci se beleže nakon čega se klijentu pruža detaljan uvid a sve u cilju stvaranja prostora za formulisanje detaljne strategije za njihovo rešavanje. Sve vrste analiza se uvek rade na samom početku i potpuno su besplatne – čak i u slučaju da se klijent na kraju ne odluči za uspostavljanje saradnje.

Off-Site optimizacija

Off-Site SEO ili Off-Page SEO optimizacija se pre svega odnosi na analizu i formulaciju najadekvatnijih ključnih reči (keywords) koje se potom upotrebljavaju u svrhu boljeg rangiranja klijentovog vebsajta prilikom organskih pretraga. Prilikom analize ključnih reči koriste se popularni alati poput: Google Keywords Planner-a, LinkTally-a, SERP Checker-a. Pored ključnih reči koje detektuju pomenuti alati, vrši se i manuelno istraživanje putem analize relevantnih Google pretraga, pri čemu se obraća pažnja i konkurentske vebsajtove. Klijentu se na početku saradnje dostavlja detaljan i iscrpan izveštaj o najpopularnijim rečima i frazama nakon čega se definiše lista preporučenih reči koje bi trebalo da se koriste u svrhu boljeg rangiranja. Naredni korak predstavlja modifikacija postojećih tekstualnih sadržaja i njihovo usklađivanje sa najvišim SEO standardima. S obzirom na to da je građenje linkova jedan od najbitnijih aspekata Off-Site optimizacije, poseban fokus se usmerava ka radu na internim i eksternim linkovima, kao i na pronalasku najadekvatnijih vebsajtova i portala sa kojima klijentov sajt eventualno može uspostaviti saradnju. Određen deo usluga u okviru ovog dela podrazumeva i pisanje komentara i postavljanja samih linkova na različitim portalima, sajtovima i forumima koji mogu uticati na veću posećenost sajta, a samim time i na bolje rangiranje.